Voorwaarden


Algemene voorwaarden Berlage Kantoor & Kado voor klanten die producten online bestellen via www.berlagekvh.nl.


Artikel 1. Algemeen


1.1     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle Overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten via www.berlagekvh.nl.


1.2     Het accepteren van aanbiedingen of het plaatsen van bestellingen op de internetsite van www.berlagekvh.nl betekent dat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden wordt aanvaard.


1.3     www.berlagekvh.nl wijst eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand.


1.4     Wijzigingen ten opzichte van de aangegane overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en vanaf het moment dat zij schriftelijk zijn bevestigd door www.berlagekvh.nl. Mondelinge afspraken of toezeggingen van www.berlagekvh.nl zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk zijn bevestigd door www.berlagekvh.nl.


1.5     Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.Artikel 2. Definities


2.1     www.berlagekvh.nl : de Vennootschap onder Firma met beperkte aansprakelijkheid Berlage Kantoor & Kado en/of diens dochterondernemingen en/of rechtsopvolger(s).


       Vestigingsadres: Prinsetraat 1-3 2513CA Den Haag

        E-mailadres: info@berlagekvh.nl

        KvK-nummer: 27179691

        BTW-identificatienummer: NL812959991B01


2.2     Klant: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die met www.berlagekvh.nl de overeenkomst heeft gesloten.


2.3     Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.


2.4     Overeenkomst: overeenkomst strekkende tot de levering van de producten door www.berlagekvh.nl aan de klant.


2.5     Schriftelijk: op schrift, per e-mail of per fax.


2.6     Producten: de producten die door www.berlagekvh.nl op haar internetsite worden aangeboden.


2.7     Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten.


2.8     Internetsite: www.berlagekvh.nl


2.9     Persoonsgegevens: persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst


3.1     Alle aanbiedingen van www.berlagekvh.nl, alsmede de door www.berlagekvh.nl opgegeven prijzen, vergoedingen en termijnen, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Door de leverancier van www.berlagekvh.nl doorgevoerde kleine wijzigingen in de uitvoering van haar producten ten opzichte van de omschrijving op onze site kunnen altijd plaat hebben gevonden. Klanten kunnen hier géén rechten aan ontlenen.


3.2     Een Overeenkomst komt slechts tot stand nadat een aanvraag of bestelling van of namens de klant door www.berlagekvh.nl schriftelijk is bevestigd. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratieve gegevens van www.berlagekvh.nl beslissend en bindend voor de inhoud van de Overeenkomst en dienen deze gegevens als bewijs van de Overeenkomst.


3.3     www.berlagekvh.nl heeft te allen tijde het recht om een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen de klant door www.berlagekvh.nl zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.


3.4     De klant garandeert dat de door hem of haar in de aanvraag aan www.berlagekvh.nl opgegeven informatie juist en volledig is. Klant iz zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van zijn of haar adresgegevens en de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het afleveradres. Minimale vereisten brievenbus van 28 cm. x 3,5 cm..Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst


4.1     www.berlagekvh.nl zal zich inspannen de Overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren, overeenkomstig de met de klant schriftelijk vastgelegde afspraken.


4.2     Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen op de internetsite en/of in de bevestigings e-mail binden www.berlagekvh.nl niet.


4.3     Klant zal wijzigingen van adres- en andere persoonsgegevens, uiterlijk veertien (14) dagen voor ingang van de betreffende wijziging melden aan www.berlagekvh.nl, door middel van het hiervoor contact formulier op www.berlagekvh.nl. Alle gevolgen die voortvloeien uit niet tijdige melding van (adres)wijzigingen, komen geheel voor rekening en risico van de klant.Artikel 5. Levering


5.1     Alle door www.berlagekvh.nl genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan www.berlagekvh.nl bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn.


5.2     Overschrijding van de door www.berlagekvh.nl opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende Overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende Overeenkomst.


5.3     Bij overschrijding van de maximale wettelijke levertijd van dertig (30) werkdagen heeft de klant het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient de klant www.berlagekvh.nl schriftelijk te berichten. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen veertien (14) werkdagen na de kennisgeving aan de klant geretourneerd.Artikel 6. Prijzen


6.1     Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s inclusief BTW, de vermelde verzendkosten en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.


6.2     Alle prijzen en tarieven genoemd op de internetsite en mailings van www.berlagekvh.nl zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten.Artikel 7. Betaling


7.1     Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling aan www.berlagekvh.nl van de verschuldigde prijs door de klant plaats door middel van een betaling per online betalingsopdracht. De klant heeft niet de bevoegdheid tot verrekening. www.berlagekvh.nl kan de betalingsvoorwaarden wijzigen indien www.berlagekvh.nl van mening is dat de financiële positie of het betalingsgedrag van de klant of de aard van de relatie met de klant hiertoe aanleiding geven.


7.2     Betalingen kunnen worden uitgevoerd via iDeal of per overboeking. Alle bestellingen dienen door de klant te worden betaald, volgens de door de klant gekozen betaalmethode. Mocht de klant kiezen voor iDeal dan wordt de volledige aankoopprijs door de klant vooruitbetaald.


7.3     www.berlagekvh.nl is gerechtigd om de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, in geval van toerekenbare niet-nakoming door de klant van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst.Artikel 8. Ontbinding


8.1     Herroepingsrecht: Nadat de klant de bestelde producten van de bestelling heeft ontvangen, kan de klant gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen na de ontvangst van de producten, de onderliggende overeenkomst met www.berlagekvh.nl, zonder opgaaf van redenen,  ontbinden. Transacties tussen bedrijven zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.


8.2     Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze schriftelijk aan www.berlagekvh.nl.


8.2.2     Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.


8.2.3     De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.


8.2.4     De klant dient de producten zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag van ontvangst te retourneren. De klant dient de producten te retourneren naar een door www.berlagekvh.nl vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende of beschadigde verpakkingen worden niet teruggenomen. Het openen van de verpakking betekent dat de klant de producten wenst te behouden.


8.2.5     Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.


8.2.6     Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.


Verplichtingen van www.berlagekvh.nl  bij herroeping


8.3     Als www.berlagekvh.nl de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.


8.3.2     www.berlagekvh.nl vergoedt alle betalingen van de klant, met uitzondering van de door www.berlagekvh.nl gemaakte leveringskosten voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop het product retour is ontvangen door www.berlagekvh.nl.


8.3.3     www.berlagekvh.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.


8.3.4     www.berlagekvh.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer (het vermoeden bestaat dat) de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door de schuld van de klant zijn beschadigd.


8.4     www.berlagekvh.nl sluit de navolgende producten uit van het herroepingsrecht:


        - Producten welke specifiek tot stand zijn voor de consument (bijv. graveerwerk en andere personaliseringen);


        - Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken .


        - Producten die kunnen bederven of verouderen waaronder jaarartikelen van het lopende of voorafgaande kalenderjaar;Artikel 9. Reclame en garanties


9.1     De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant www.berlagekvh.nl daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake.


9.2     Productafbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde producten. In het bijzonder kunnen er na assortimentsvernieuwingen van de fabrikant wijzigingen optreden in het uiterlijk en de verpakking van de producten. De klant kan geen klachten indienen over geconstateerde gebreken als het deze wijzigingen in het product betreffen.


9.3     Elke aanspraak van de klant ter zake van geleverde producten vervalt bovendien, indien:


        - de producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van www.berlagekvh.nl ;

        

- de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de producten;

        

- www.berlagekvh.nl niet terstond door de klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;

        

- de klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.


9.4     Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft www.berlagekvh.nl de keuze hetzij de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op deze nieuwe levering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.


9.5     Klachten over gebreken verjaren in ieder geval twee jaar na het tijdstip van afleveren van producten.


9.6     De kosten voor het terugzenden van producten bij geconstateerde gebreken zijn voor rekening van www.berlagekvh.nl.Artikel 10. Gebruik internetsite


10.1    Alle Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de internetsite en op lay out en vormgeving van de internetsite rusten bij www.berlagekvh.nl en/of haar licentiegevers. De klant en gebruikers van deze internetsite erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de internetsite anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de internetsite (laden en in beeld brengen).


10.2    De informatie op de internetsite wordt door www.berlagekvh.nl met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de internetsite aangeboden informatie. www.berlagekvh.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de internetsite.


10.3    De internetsite bevat hyperlinks naar andere internetsites die door derden worden onderhouden. www.berlagekvh.nl heeft geen enkele invloed op de informatie, producten en diensten vermeld op deze internetsites en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze internetsite.


10.4    www.berlagekvh.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de internetsite, die door derden zijn uitgegeven.


10.5    www.berlagekvh.nl garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten


10.6    De door www.berlagekvh.nl opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant.Artikel 11. Privacy/verwerking van Persoonsgegevens


11.1    www.berlagekvh.nl verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar beleid zoals omschreven in haar privacy statement.Artikel 12. Plichten van de klant


12.1    Indien de klant via de internetsite een account bij www.berlagekvh.nl aanvraagt, verschaft www.berlagekvh.nl na controle en akkoordbevinding aan de klant een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het gebruik door de desbetreffende gebruiker die zich heeft aangemeld.


12.2    De klant garandeert dat de betreffende gebruiker bevoegd is tot het doen van bestellingen namens de klant.


12.3    De klant ziet erop toe dat de gebruiker de gebruikersnaam en het wachtwoord strikt vertrouwelijk zal gebruiken en niet aan derden zal verstrekken. www.berlagekvh.nl mag er vanuit gaan dat als een gebruiker zich aanmeldt onder bedoelde gebruikersnaam en wachtwoord, dat het de handelingsbevoegde gebruiker betreft van de klant.Artikel 13. Aansprakelijkheid


13.1    Alle wijzigingen op de verpakking en bijsluiters dienen te worden opgevolgd.Voor afwijkend gebruik en/of hantering daarvan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.


13.2    www.berlagekvh.nl is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan tengevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de internetsite, het (onjuiste) gebruik van de internetsite door de klant en het verstrekken van onjuiste gegevens door de klant. www.berlagekvh.nl is voorts, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan tengevolge van de door haar geleverde producten en/of enige tekortkoming bij de uitvoering van de Overeenkomst of het schenden van enige andere verplichtingen jegens de klant.


13.3    Schade, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, die naar het oordeel van de klant te wijten is aan de opzet of grove schuld van www.berlagekvh.nl , dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan www.berlagekvh.nl te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van www.berlagekvh.nl, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.Artikel 14. Inschakeling derden


14.1    www.berlagekvh.nl is gerechtigd bij de uitvoering van overeenkomsten gebruik te maken van de diensten van derden, hetzij een onderaanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van personeel. Deze derden zijn bevoegd als medewerker van www.berlagekvh.nl te handelen bij het uitvoeren van de overeenkomst.


14.2    De bepalingen omtrent de aansprakelijkheid, zoals bepaald in artikel 13, gelden mede voor deze derden.Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


15.1    Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.


15.2    Alle geschillen welke tussen www.berlagekvh.nl enerzijds en klant anderzijds ontstaan voortvloeiend uit de overeenkomst en of de uitleg of uitvoering daarvan, kunnen door www.berlagekvh.nl worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.